Årsmøte

avholdes tirsdag 14. mars kl. 18.00 på klubbhuset

Sist oppdatert: 13. mar 2023 Skrevet av: norvald

 

Først kommende tirsdag er det klart for det 3. ordinære årsmøte i Avaldsnes Toppfotball. Møte avholdes i 2. etg. på klubbhuset og starter kl. 18.00. 

Alle klubbens medlemmer oppfordres til å delta.  De som ønsker tilsendt saksdokumenter bes sende e post til post@avaldsnestoppfotball.no

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent
 1. Velge protokollfører
 1. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 1. Godkjenne forretningsorden

Møtedirigenten er Årsmøtes møteleder. De som ønsker ordet, viser det med håndsopprekking. Dirigenten kan innføre begrenset taletid, og foreslå å sette strek for talerlisten. Etter det kan ikke medlemmer be om ordet, eller fremsette forslag. Alle forslag utenom dagsorden skal leveres skriftlig. Utsettelse forslag skal det voteres/stemmes over omgående før en sak debatteres videre. Dirigenten skal tillate debatt om utsettelses forslaget. Et medlem kan kun ta ordet tre ganger i samme sak med unntak av innledning som forslagsstiller.

       ”Til dagsorden”: En finger i været    ”Til replikk” :    To fingre i været

 1. Godkjenne innkallingen
 2. Godkjenne saklisten

Se vedlegg

 1. Behandle idrettslagets årsberetning

Se vedlegg

 1. Behandle
  1. idrettslagets regnskap
  2. kontrollutvalgets beretning
  3. beretning fra engasjert revisor

Se vedlegg

 1. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste
  1. Forslag fra Valgkomiteen om utvidelse av styret
  2. Forslag om revidering og oppdatering av organisasjonsplan
  3. Ny lov for Avaldsnes Toppfotball
 2. Fastsette
  1. medlemskontingent på kr 550,-
 3. Vedta idrettslagets budsjett

Se vedlegg

 1. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 2. Velge:
  1. Styre med leder, nestleder, minst tre eller fem styremedlemmer og minst ett varamedlem.
  2. Kontrollutvalg med leder, med ett medlem og ett varamedlem
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  4. Valgkomité med leder, og t medlemmer og ett varamedlem
  5. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

Se vedlegg; innstilling fra Valgkomiteen

 1. Engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.