Årsmøte avholdes mandag 18. mars kl. 18.00

her er saksliste og innstilling på saker som skal behandles

Sist oppdatert: 13. mar 2024 Skrevet av: norvald

 

Årsmøte i Avaldsnes Toppfotball avholdes f.k. mandag, 18. mars kl. 18.000, på klubbhuset på Avaldsnes Idrettssenter. Saksdokumentene sendes ut til alle registrerte stemmeberettigede medlemmer. Hvis saksdokumenter ikke er mottatt, send e-post til: rune.lothe@fkh.no.

Slik ser sakslisten ut:
1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
2. Velge dirigent
Styret foreslår: Hallgeir Broen
3. Velge protokollfører
Styret foreslår: Marit Ellingsen
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Godkjenne forretningsorden
Møtedirigent er Årsmøtes møteleder. De som ønsker ordet, viser det med håndsopprekking.
Dirigenten kan innføre begrenset taletid, og foreslå å sette strek for talerlisten. Etter det kan ikke medlemmer be om ordet, eller fremsette forslag. Alle forslag utenom dagsorden skal leveres skriftlig. Utsettelse forslag skal det voteres/stemmes over omgående før en sak debatteres videre. Dirigenten skal tillate debatt om utsettelses forslaget. Et medlem kan kun ta ordet tre ganger i samme sak med unntak av innledning som forslagsstiller.
”Til dagsorden”: En finger i været ”Til replikk” : To fingre i været
6. Godkjenne innkallingen
7. Godkjenne saklisten
8. Behandle årsberetning for 2023
9. Behandle
A) idrettslagets regnskap for 2023
B) kontrollutvalgets beretning
C) beretning fra engasjert revisor
Se vedlegg
10. Behandle innkomne forslag
A) Forslag fra styret om å overføre klubbens divisjons rettighet,
egenkapital, eiendeler og gjeld, samt ansatte og spillere til
Fotballklubben Haugesund fra 01.01.2025.

B) Forslag fra styret om å oppløse alliansen fra 01.01.2025

C) Forslag fra valgkomiteen om reduksjon av antall medlemmer i styret i
Avaldsnes Toppfotball
11. Fastsette av medlemskontingent for 2024
12. Vedta idrettslagets budsjett
Se vedlegg
13. Velge:
A) Styre med leder, nestleder, minst tre eller fem styremedlemmer og
minst ett varamedlem.
B) Kontrollutvalg med leder, med ett medlem og ett varamedlem
C) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne
representantene
D) Valgkomité med leder, og et medlemmer og ett varamedlem
E) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
Se innstilling fra Valgkomiteen

Behandle innkomne forslag og saker.
A) Forslag fra styret om å overføre klubbens divisjonsrettighet,
egenkapital, eiendeler og gjeld, samt ansatte og spillere til
Fotballklubben Haugesund fra 01.01.2025.

B) Forslag fra om å oppløse alliansen fra 01.01.2025
C) Forslag fra valgkomiteen om reduksjon av antall medlemmer i styret i
Avaldsnes Toppfotball

Forslag til vedtak:
A)
Forslag fra styret om å overføre klubbens divisjonsrettighet, egenkapital, eiendeler
og gjeld, samt ansatte og spillere til Fotballklubben Haugesund fra 01.01.2025.
1. Årsmøte godkjenner forslag om at klubbens rettighet til spill i den divisjon A-lag er
kvalifisert til etter endt sesong i 2024 overdras til Fotballklubben Haugesund fra
01.01.2025.
2. Klubbens eiendeler, aktiva og gjeld overdras FK Haugesund fra samme dato
3. FK Haugesund forpliktes samtidig fra samme dato til overtagelse av alle inngåtte
kontrakter/arbeidsavtaler med ansatte inkludert spillere.
4. Vedtaket fattes under forutsetning av at Fotballklubben Haugesund i sitt årsmøte
vedtar å overta klubbens eiendeler, aktiva og gjeld, samt ansatte og spillere iht.
bokstav A pkt. 2 og 3 i dette forslag, samt at NFF godkjenner søknad om
plass overtakelse.
Bakgrunnen for forslaget:
Med virkning fra den 13. desember 2023 ble Avaldsnes Toppfotball sin klubblisens trukket tilbake som følge av brudd på NFFs krav om positiv egenkapital ved ekstraordinær rapportering per 31. oktober 2023. Konsekvensen av dette var at klubben rykket ned fra Toppserien til 1. divisjon fra sesongen 2024. På bakgrunn av Avaldsnes Toppfotball sin økonomiske situasjon, er det stor fare for at klubben vil begjæres konkurs eller selv vil måtte begjære oppbud i løpet av 2024 dersom klubben må stå alene ved sine økonomiske forpliktelser for året. Som følge av dette, har Avaldsnes Toppfotball kontaktet FKH for å sondere mulighetene for et samarbeid mellom klubbene.
På bakgrunn av klubbenes felles ønske om å opprettholde et godt tilbud for lokale kvinner og
jenter som ønsker å satse på fotball på høyest mulig nivå, har klubbene kommet til enighet om et samarbeid mellom klubbene allerede fra 2024-sesongen og da med underliggende intensjon om at FKH skal overta Avaldsnes Toppfotball fra 2025- sesongen. Intensjonen bak dette samarbeidet, er å tilrettelegge for fortsatt satsing for de største lokale talentene også i 2024 og forhindre at disse søker muligheter andre steder i landet ved en konkurs hos Avaldsnes Toppfotball.
Partenes felles ønske er en omforent satsing, under fanen og merkevaren FK Haugesund fra 2025.
I den forbindelse vil en måtte overføre klubbens divisjonsrettighet, egenkapital, eiendeler og gjeld, samt ansatte og spillere til Fotballklubben Haugesund fra 01.01.2025. Vedtaket fattes under forutsetning av at Fotballklubben Haugesund i sitt årsmøte vedtar tilsvarende vedtak som i vårt årsmøte, samt at NFF godkjenner søknaden om plass overtakelse.
Styrets kommentar:
Styret ber årsmøtet om å fatte vedtak iht. forslag. Klubben er i en prekær økonomisk situasjon, og uten et samarbeid, vil en antageligvis måtte begjære selskapet konkurs.
Kontrollutvalgets kommentarer:
Kontrollutvalget har ingen innvendinger og kommentarer utover styrets kommentarer i fremsatte
forslag. Kontrollutvalget støtter styrets forslag til endelig vedtak.

Forslag til vedtak:
B) Forslag fra styret om å oppløse alliansen.
1. Årsmøtet vedtar at alliansen oppløses fra 01.01.2025.
2. Vedtaket som i bokstav B pkt. 1 fattes under forutsetning av at Fotballklubben
Haugesund i sitt årsmøte vedtar å overta klubbens eiendeler, aktiva og gjeld, samt
ansatte og spillere iht. bokstav A pkt. 2 og 3, at NFF godkjenner søknaden om
plassovertakelse, samt at bredden fatter likelydende vedtak på sitt årsmøte.
Bakgrunnen for forslaget:
Etter at klubbens eiendeler, aktiva og gjeld er overdratt til FK Haugesund, må en rent formelt
oppløse alliansen. Bakgrunnen for at en må fatte dette vedtaket, er at en er ett allianseidrettslag.
Styrets kommentar:
Styret anbefaler årsmøtet å fatte vedtak iht. forslag.
Kontrollutvalgets kommentarer:
Kontrollutvalget har ingen innvendinger og kommentarer utover styrets kommentarer i fremsatte forslag. Kontrollutvalget støtter styrets forslag til endelig vedtak.

Forslag framsatt av: Valgkomiteen i Avaldsnes Toppfotball v/medlem Veronika Brekke Jakobsen og medlem Rita Olsen, 21.02.2024.
C) Forslag: Endring av klubbens Lov § 10, pkt. 10 a, reduksjon av antall styremedlemmer i
styret i Avaldsnes Toppfotball. Styret reduseres til seks (6) medlemmer, inkludert
styreleder og nestleder, samt et varamedlem.
Bakgrunnen for forslaget:
Det er styret i Toppfotball Avaldsnes som setter mål for klubben, organiserer arbeidet og utøver
kontroll. Med andre ord så skal styret forvalte Avaldsnes Toppfotball sine ressurser på en god og utviklende måte slik at en tilrettelegger for å kunne nå målene sine.
Mellom fem og syv medlemmer omtales som gunstig antall styremedlemmer, og hvor
representanter med ulik kompetanse og bakgrunn både kulturelt, kjønnsmessig, alder og
bakgrunn vil kunne se og analysere klubbens behov.
Det er knyttet mange oppgaver til styrearbeidet. Valgkomiteen er, gjennom dialog og samtaler,
gjort kjent med at det til tider har vært høyt arbeidspress, men ser også at den inngåtte
samarbeidsavtalen med FKH nå fører til at arbeidet vil fordeles noe annerledes. Det sittende styre har i tillegg signalisert at kontinuitet er det viktigste i styrearbeidet nå. Vårt forslag er da at styret innskrenkes med en person/et verv. Det presiseres at lovendring krever 2/3 dels flertall i årsmøtet.
Kontrollutvalgets kommentarer:
Kontrollutvalget har ingen innvendinger og kommentarer utover fremsatte forslag.
Kontrollutvalget støtter forslag til endelig vedtak.